הירוקים: למען שיקום חוף הרצליה יש להעביר חול ללא בניית שוברי גלים

25 ליולי 2008   מאת:

השבוע פנה רכז פורום השרון במפלגת הירוקים דרור עזרא, ליו"ר הועדה לשמירת הסביבה החופית זאת בעקבות בקשה של עיריית הרצליה מן ועדה לקבל אישור להכנת תוכנית בניית שוברי הגלים בחופים הצופניים של הרצליה.
צילום: דרור עזרא
חוף נוף-ים קיץ 2008

במכתבו מציין עזרא כי במשך שלושת השנים שעבור מאז החלטתה הקודמת של הועדה עיריית הרצליה גילתה אוזלת יד ולא נקטה בפעולות שהיעוציה המליצו עליהם. המלצה המרכזית היא להעביר כמות חול של לפחות 40,000 קוב בשנה לחופים הצפוניים, להערכת הירוקים כמות החול שהעירייה מעבירה בשנה היא 5000 קוב בלבד.

עוד מציין עזרא במכתבו: "העירייה נוקטת כבר שנים מדיניות של סחבת וגרירת רגלים, זאת על מנת לחמוק מן חובתה לטפל כראוי בחוף.
ויודגש מצבו הגרוע של החוף הוא אחריותה הישירה של עיריית הרצליה, העירייה היא שיזמה את בנייתה המרינה העירייה היא שאישרה את בנייתה, המרינה היא בבעלות העירייה ובניהולה, והעירייה מקבלת הכנסות ניכרות בגין פעילות המרינה.
אוזלת ידיה של עיריית הרצליה בטיפול בחוף גלויה לציבור ולכל אדם שמבקר בחופים הצופנים בעיר. למרות אוזלת ידה ותת השקעה בטיפול בחוף לא מהססת העירייה להטיח האשמות בגורמים אחרים ולהאשימם מחדליה. לא פעם מופנים אשמות כאלו כלפינו וגם כלפי הולחו"ף שכביכול מונעים את שיקום החוף."

למצגת שמסבירה את הנזק שנגרם לחוף הרצליה לחצו כאן…
לתרגומו העברי המלא לדוח של פרופ' לי הריס לחצו כאן..

להלן מכתבו המלא של דרור עזרא לשמאי אסיף:

———————————————

לכבוד:
אדר' שמאי אסיף
יו"ר הולחו"ף

שלום רב,

הנדון: שיקום חוף הרצליה

סימוכין: מכתבנו מיום 15/05/05

ביום רביעי הקרוב עומד להתקיים דיון בולחו"ף בנושא שיקום חוף הרצליה זאת בהמשך להחלטת הולחו"ף מיום 27/07/05. במשך שלושת השנים האחרונות אנו מעורבים מאוד בנושא להלן עמדתנו:

התעלמות מהחלטת הולחו"ף לגבי בחינת חלופות אחרות

 1. בסעיף 3 להחלטת הולחו"ף מן ה27/07/05 יש התייחסות לגבי בחינת כמה חלופות להלן:
 2. הפתרונות שיבדקו במסגרת התוכנית, יכללו הזנת חול. במסגרת התכנון יבדקו גם שוברי גלים מנותקים ויוצגו חלופות לגבי מיקומם וסוגם של שוברי הגלים.

 3. מלשון סעיף זה ברור כי הולחו"ף החליטה כי התוכנית תכיל כמה חלופות שונות שביניהם חלופת הזנת חול ללא בניית אלמנטים.
 4. במשך שלושת השנים שעבורו מיום קבלת החלטה כמעט ולא נעשה דבר לבדיקה ובחינה מעמיקה של חלופות אחרות מלבד חלופת שוברי הגלים המטובעים.
 5. במסגרת בדיקה זו הוזמן לפני שנה פרופ' לי הריס, ממוחה לענייני חופים מארצות הברית שמייעץ לחברה שמשווקת את האלמנטים מסוג reefball . בדוח שכתב פורפ' הריס לפני כמה חודשים ושאת תרגמו העברי קיבלנו, הייתה התייחסות גם לחלופות אחרות בהם זו שאנו המלצנו עליה, הזנת חול ללא אלמנטים מגנים.
 6. בסעיף 5.1 לדוח סוקר פורפ' הריס את רעיון שינוי מבנה שוברי הגלים ומציין:
 7. נראה ששוברי הגלים הקיימים נמצאים כיום בשיווי משקל יחסי ועל כן במקום לשנות את המבנה שלהם, דבר העלול להיות כרוך בקשיים ובעלויות גבוהות, הרי סילוק מתמשך של החול והעשרת החופים שמצפון להם היא דרך פעולה אפשרית – כפי שנדון בסעיף הבא.

 8. להלן ציטוט מסעיף 5.2 מן הדוח של פורפ' הריס בנוגע להזנת חול קובעה מהחול שנצבר באזור שוברי הגלים :
 9. "בשל הכמות העצומה של החול שנלכד,שלושת שוברי הגלים יצרו מבנה טומבלו, על כן כמות החול הניתנת להסרה מאזורים אלו ניתנת להגברה רבה מבלי שהדבר יפגע בפעילות הנופש לציבור בחוף.

  על כן ניתן להתייחס לשיטה זו כשיטה ברת קיימא"

 10. בסעיף 5.4 התייחס פרופ' הריס לאפשרות של החזרת ערמת החול שנצברה ממזרח למרינה לחופים הצפוניים, זאת בתוספת השלמות חול שנתיות מאזור שוברי הגלים. משום מה לא הייתה המלצה בסעיף זה. מכוון שהמלצה זו מאוד דומה להמלצה מסעיף 5.2 ניתן לשער שגם חלופה זו לדעת הריס היא שיטה ברת קיימא.

 11. שוברי גלים מטובעים

 12. הרעיון שעיריית הרצליה מנסה לקדם היא בניית שוברי גלים מטובעים בחופים הצפוניים זאת במטרה לשבש את תנועת החול צפונה ולגרועה ממנה.
 13. בהקשר זה חשוב להדגיש את עקרונות חוק שמירת הסביבה החופית להלן:
 14. (1) להגן על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב בעל ערכים ייחודיים וכן למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה בהם;
  (2) לשמור את הסביבה החופית והחול החופי לתועלת ולהנאת הציבור, ולדורות הבאים;
  (3) לקבוע עקרונות והגבלות לניהול, לפיתוח ולשימוש בני קיימא של הסביבה החופית.

 15. בהגדרות לחוק מוגדר מה היא פגיעה בסביבה החופית, שהיא בין השאר פגיעה בתנועת החול להלן סעיף קטן לגבי הגדרה של פגיעה בסביבה החופית:
 16. (4) פגיעה בזרימה ובתנועה הטבעית של החול החופי ומי הים;

 17. למעשה תוכנית העירייה היא ליצור שיבוש (שוברי גלים מטובעים) זאת בתקווה שהשיבוש הזה יתקן את השיבוש הקשה שגרמה המרינה ושוברי הגלים מצפון לה.
 18. מכאן הדרך קצרה ליצירת מערכת שלמה של אלמנטים משבשים זאת בתקווה שאלו יתקנו את השיבושים הקודים שנוצרו במעלה הזרם.
 19. תפיסת העולם הזו ההוכחה כשגויה בהרצליה, זאת כאשר החליטו בשנות השמונים לבנות את שוברי הגלים המנותקים במתקנתם הנוכחית, שהחמירו את הנזקים לחוף.
 20. הן בדוח של פורפ' הריס והן בדוח של אנג' מוריס פרפיניאן שהוצג בישיבות הקדמות בנושא, נאמר שהיה נכון יותר אילו עם בניית המרינה הייתה ניבנת מערכת מעקף חול ולא שוברי הגלים.
 21. אי-עשייה של שלוש שנים

 22. יתרה מזאת, עיריית הרצליה לא קיימה את סעיף 5 להחלטת הולחו"ף להלן:
 23. "עורכי התוכנית יציגו גם נתונים עדכניים לעניין כמויות החול שהצטברו, ושנכרו בעבר ולגבי החול המועבר בהווה הן ביבשה והן בים."

 24. במשך שלושת השנים שעברו מיום קבלת החלטה לא התבצעו בדיקות ולא נצבור נתונים עדכניים לגבי העברת החולות שנעשת הן בים והן ביבשה.
 25. החול שנשאב מפתח המרינה, לא מעובר אל החוף אלא לנוקדות הטלה במרחק מאות מטרים מן החוף. השפעת חול זה על החוף היא מזערית ביותר.
 26. גם החול שמועבר מיידי אביב מהטומבלו של חופי אכדיה הוא בכמות מזערית, לעירייה אין נתונים אמתיים לגבי כמות החול שמועברת. הערכות שנמסרות ע"י העירייה הם מוגזמות מאוד וספק אם יש בהם ממש.
 27. ידוע לנו כי השנה הכלי ההנדסי עבד בחוף כ12 ימים, בהערכה אופטימית שלנו הועבר חול בכמות של 5000 קוב לכל היותר.
 28. אין צורך להיות מהנדס כדי להבין כי כמות החול שמועברת מידי שנה היא מזערית ביותר די להביט על חופי הרצליה הצפוניים בימים כמו סוף השבוע האחרון שהחוף נעלם כליל!
 29. חושב להדגיש העירייה יודעת היטב כי יש להעביר מידי שנה כמויות הרבה יותר גדולות של חול וזאת בלי קשר לתוכנית לשיקום החוף.
 30. בהקשר זה ראוי להביא ציטוט מן הדוח של אנג' מוריס פרפיניאן, דוח שהעירייה עצמה הזמינה מקדמת ותמוכת. להלן קטע מעמוד 35 לדוח: (הדגשה לא במקור)
 31. "הארוזיה באזור הצפוני של הרצליה, כולל חוף אפולוניה, הינה סיבה לדאגה: כבר היום קיים הצורך לבצע הזנה מלאכותית בחול או דרך "by passing" בכמות חול של כ-40,000 עד 80,000 מ"ק לשנה."

  לסיכום

 32. העירייה נוקטת כבר שנים מדיניות של סחבת וגרירת רגלים, זאת על מנת לחמוק מן חובתה לטפל כראוי בחוף.
 33. ויודגש מצבו הגרוע של החוף הוא אחריותה הישירה של עיריית הרצליה, העירייה היא שיזמה את בנייתה המרינה העירייה היא שאישרה את בנייתה, המרינה היא בבעלות העירייה ובניהולה, והעירייה מקבלת הכנסות ניכרות בגין פעילות המרינה.
 34. אוזלת ידיה של עיריית הרצליה בטיפול בחוף גלויה לציבור ולכל אדם שמבקר בחופים הצופנים בעיר. למרות אוזלת ידה ותת השקעה בטיפול בחוף לא מהססת העירייה להטיח האשמות בגורמים אחרים ולהאשימם מחדליה. לא פעם מופנים אשמות כאלו כלפינו וגם כלפי הולחו"ף שכביכול מונעים את שיקום החוף.
 35. כפי שפורט לעיל העירייה לא ביצעה את המינימום הנדרש לטיפול בחוף, ונראה כי מצבו העגום של החוף, כתוצאה ממחדלי העירייה, הוא עוד אמצעי לחץ על הולחו"ף לאשר את תוכנית העירייה שרוחקה מלהיות ברת קיימא או המתאימה ביותר למצב.
 36. לפיכך, אין לאשר לעיריית הרצליה הקלות מן החלטה הקודמת, הקלות מהחלטה זו יהווה פרס של ממש על אי-עשייה ועל התעלמות מהחלטות הולחו"ף

בברכה,
דרור עזרא
רכז תחום ים וחופים ורכז פורום השרון

למכתבו המלא של דרור עזרא לחצו כאן…

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

לכתוב תגובה