חשיפה: כיצד צוות הועדה המקומית הטעה אותי לגבי תוכנית גליל-ים

18 לאוקטובר 2011   מאת:

לפני כשנה באה לדיון בועדה המקומית תוכנית גליל-ים, לאחר אותם דיונים הגיעו לידיי מסמכים שמוכיחים כי צוות הועדה המקומית, שאומר לסייע לחברי הועדה לקבל החלטות, פשוט הטעה אותי וכנראה את שאר חברי הועדה.

עיקר הדברים בקצרה, צוות הועדה המקומית מסר לחברי הועדה כי תוכנית גליל-ים שהובא לאישור הועדה ב2010 הינה למעשה אותה תוכנית שאושרה בשנת 2002. בפעול התגלה לי כי מדובר בשתי תוכניות שונות לחלוטין. השוני מתבטא לא רק בצורה, אלא בדברים מהותיים, כמו שטח התוכנית, ושטח המגרשים בתוכנית, כפי שאפשר לשפוט מן המסמכים שאני מצרף כאן.

מצורף להלן נוסח המכתב ששלחתי ליו"ר הועדה המחוזית ת"א בעניין:

======================

לכובד:

גב' גילה אורון

יו"ר הועדה המחוזית

שלום רב,

הנדון: בקשה לביטול הפקדת התוכנית הר/1985/א בשל מעשים בלתי כשרים של צוות הועדה המקומית

 1. אבקשך לבטל את הפקדת תוכנית הר/1985/א , זאת בשל שורה של מעשים חמורים שהתגלו לח"מ בקשר לתוכנית זו, ביניהם התנהלות לא תקינה, מעשי רמייה לכאורה, ועבירה לכאורה על סעיף 48 לחוק התכנון והבניה.
 2. התכנית שהוגשה לועדה המחוזית ונדונה בה מעולם לא הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית, ומכאן שהועדה המחוזית הוטעתה ע"י צוות הועדה המקומית. כפי שיופרט בהמשך צוות הועדה המקומית ניצל את מספר/סמל התוכנית "הר/1985/א" אבל בפועל התוכנית שנדונה והומלצה להפקדה בישיבת הועדה המקומית 19, מיום 19/05/2002 שונה לחלוטין מן התוכנית שהוגשה לועדה המחוזית.
 3. הח"מ סבור כי מעשים חמורים אלו לא נעשו בתום לב, וגם אם תטען טענה כי הדברים נעשו בתום לב בתחילה הרי לא יתכן שאחרי שח"מ הגיש דרישה לפי סעיף 18(ז) בתאריך 12/10/2010 לא התגלו הטעיות והדברים לא באו על תיקונים. לאור הדברים שיפורטו בהמשך הח"מ סבור כי מעשים חמורים אלו לא היו תמים אלא מכוונים וכנראה מתאומים בין הגורמים השונים.
 4. יובהר, כי הח"מ פונה כעת לאור העבודה כי הוגשה תלונה במשטרה ישראל בעניין ולאור בקשתם להמתין בהגשת פנייה זו.
 5. יודגש, כי בלי קשר לחקירה במשטרה הח"מ סבור כי על הועדה המחוזית לפועל בעניין.

להלן רשימת הנספחים:

נספח 1 – תקנון התוכנית שהח"מ צילם מתוך סדר היום של ישיבת הועדה משנת 2002
נספח 2 – תקנון התוכנית שצורף לסדר-יום המליאה מאוקטובר 2010
נספח 3 – סעיף 1 בסדר-היום לישיבת ועדת משנה מספטמבר 2010
נספח 4 – סעיף 1 בסדר-היום לישיבת מליאת הועדה המקומית מאוקטובר 2010
נספח 5 – תמליל הדיון בועדת משנה מספטמבר 2010
נספח 6 – תמליל הדיון במליאת הועדה המקומית מאוקטובר 2010
נספח 7 – דרישת הח"מ לדיון במליאת הועדה

הגשת גרסת התוכנית "החדשה" ללא אישור הועדה המקומית

 1. כנראה במהלך חודש יוני/יולי 2010 הוגשה לועדה המחוזית התוכנית בגרסתה "החדשה" זאת ע"י היזם וכנראה במעורבות צוות הועדה המקומית.
 2. כידוע התוכנית לא נקלטה בועדה המחוזית בשל היותה תוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים שהיזם אינו יכול להגישה אלא הועדה המקומית עצמה. כפי שעולה ממכתבה של גב' רחל דוד מיום 09/08/2010.
 3. יודגש אדר' נעמה מליס הינה המתכננת התוכנית הן בגרסתה מ2002 והן בגרסתה "החדשה" לפיכך קשה לשער שלא ידעה כי מדובר בשני תוכניות שונות לחלוטין.

הטעיית ועדת המשנה

 1. הח"מ הינו חבר ועדת המשנה, לסדר היום לישיבת הועדה מיום 15/09/2010, בסעיף 2 לרקע לדיון נטען שהתוכנית "נדונה במליאת הועדה בישיבת מס' 19 מיום 19 למאי 2005" בפעול התוכנית נדונה בשנת 2002 ולא בשנת 2005!
 2. הח"מ סבור כי לא מדובר בשגיאה תמימה אלא בהטעיה מכוונתה זאת מן הסיבה הפשוטה, שהתוכנית הר/1985 /1 לא הייתה קיימת ולא נולדה כאשר התוכנית נדונה במליאת הועדה המקומית בשנת 2002, מטרת ציון שנת 2005 הינה למנוע הטלת ספק בלב חברי הועדה כי התוכנית המדוברת שונה מן התוכנית שנדונה בשנת 2002 ואכן הינה תאומת את תוכנית הר/1985/ 1.
 3. מתמליל הדיון עולה שהעניין היחיד שנדון הינו המלצת צוות הועדה כי הועדה המקומית תחליף את היזם ותגיש בעצמה את התכונית.
 4. יודגש כי הנספח היחיד שצורף לסדר היום הינו מכתבה של רחל דוד, נספח 3, תקנון התוכנית לא צורף.
 5. יצוין כי הח"מ לא השתתף בישיבה זו בשל התחייבות קודמות.

הטעייה בסדר היום של ישיבת מליאת הועדה

 1. כאמור הח"מ הגיש דרישה לדיון במליאת הועדה המקומית לפי סעיף 18(ז), נספח 7, לסדר היום צורף תקנון התוכנית הר/1985/א .
 2. על הדף הפותח של התקנון נמצאות שתי חותמות, האחת האומרת כביכול כי התקנון המצורף הומלץ להפקדה בישיבה מס' 19 מיום 19/05/2002 והשנייה כביכול שעותק זה של התוכנית נדון בועדת המשנה, 15/09/2010.
 3. שתי חתומות אלו שקריות כאמור התקנון שנדונו בשנת 2002 הינו שונה לחלוטין מן התקנון שנשלח לחברי הועדה. וכמובן התקנון המדובר לא צורף לסדר היום אשר נשלח לחברי הועדת המשנה ולא נדון בה. חברי ועדת המשנה ראו לראשונה את התקנון רק בסדר היום של ישיבת מליאת הועדה.
 4. הח"מ סבור כי צוות הועדה המקומית, הוסיף את החתומות האלו בכוונה תחילה כדי להטעות את חברי הועדה המקומית לחשוב כי תקנון התוכנית הינו אותו תקנון שנדון ואושר בשנת 2002 והתקיים בו דיון מקיף בועדת המשנה 15/09/2010.
 5. עוד יצוין כי על-אף החותמת אשר מציינת כי התוכנית הומלצה להפקדה בישיבה 19 בשנת 2002 ולא בשנת 2005, "הטעות" בסעיף 2 לרקע לגבי שנת המלצת הועדה המקומית על התוכנית נשאר ולא תוקנה.

הטעיית מליאת הועדה המקומית

 1. כאמור הח"מ דרש לקיים דיון במליאת הועדה נספח 7, בדיון מתגלה לח"מ לראשונה כי מדובר בהחלטה משנת 2002 ולא משנת 2005 כפי שנכתב בסדר היום, תמליל הדיון נספח 6.
 2. מן התמליל עולה כי אדריכלית העיר הטעתה לכאורה את הועדה המקומית וטענה כי השינוי בין גרסה 2002 לגרסה 2010 הינה מילוי התנאים בהחלטת הודעה המקומית, ובכל מדובר בדברים "טכניים ומינוריים" להלן קטע מן התמליל:

"בראף: אני אומרת שלא אחרי שאני שאלתי ואני חוזרת ואני שואלת את זה גם לפרוטוקול – מה השינויים בין התשריט שהובא לוועדה המחוזית לבין ההחלטות של הוועדה המקומית מ-2002 ומה שקיבלתי תשובה מהדס ואם אני טועה אז היא תתקן אותי זה שקודם כל התשריט משקף את כל ההחלטות של הוועדה המקומית, כלומר כל התנאים

נוחם: תשריט והתקנון.

בראף: התשריט והתקנון משקפים את ההחלטות ויש עוד כמה שינויים שהם מאוד מינוריים כגון המעמד של התוכנית ששונה או דברים מהסוג הזה שהם טכניים ומינוריים. "

 1. מן הציטוט לעיל עולה באופן ברור שנעשתה בדיקה ע"י צוות הועדה המקומית בין הגרסאות ולכן לא יתכן שההבדלים המשמעותיים לא התגלו בה.
 2. בנוסף כפי שאפשר להתרשם מתמליל הדיון, התהיות בנושא עלו ע"י הח"מ במהלך הדיון בלי שהיה לח"מ המידע שנמצא בידי הח"מ עכשיו.
 3. יודגש הח"מ ניגש למשרדי הועדה המקומית לעיין בסדר היום משנת 2002 לאחר ישיבת המליאה זו.
 4. אם הייתה בועדת המשנה התנהלות שגויה בתום לב בעקבות דרישת הח"מ לדיון במליאה הרי שהייתה הזדמנות לצוות הועדה להציג למליאת הועדה את התוכנית לגופה ולאפשר לועדה לדון בה, אבל מהנדסת העיר מנעה זאת להלן:

"פוסק: אין בעיה, יש לנו פה את התשריט. מה שאני רק רוצה להזכיר למליאה, שהנושא של הדיון שאותו מתבקשת הוועדה לאשר הוא אך ורק אחד ויחיד והוא הצטרפותה של הוועדה המקומית כמגישה, וזאת בהתבסס על עמדת היועצת המשפטית של הוועדה המחוזית שאומרת שתוכניות שיש בהן איחוד וחלוקה שלא בהסכמה, הוועדה המקומית צריכה להצטרף כ…"

 1. לפיכך, מתמליל הדיון ומן הנספחים למכתב זה עולה בברור כי צוות הועדה אמר לא אמת לועדה המקומית, וכך שוכנעה הועדה כי התוכנית בגרסתה מ2010 היא אותה תוכנית משנת 2002, בשינויים מינוריים, וכאמור לא כך הדבר.

הבדלים בין גרסת 2002 לגרסת 2010

 1. כאומר צוות הועדה המקומית ניסה ובמידה רבה הצליח להטעות את חברי הועדה המקומית ואת הועדה המחוזית לחשוב כי גרסת 2010 של התוכנית אינה אלא תיקון של תקנון התוכנית לפי החלטת הועדה המקומית מיום 19/05/2002.
 2. אבל מעיון בשני התקנונים עולה תמונה שונה, אשר מעמידה את התנהלות צוות הועדה המקומית תחת צל כבד.
 3. אמנם האזור הגיאוגרפי המדובר הינו אותו אזור, ומספר התוכנית הינו אותו מספר אבל כמעט כל השאר שונה לחלוטין, ולכן אין מנוס מלקבוע כי צוות הועדה המקומית ניסה בדרכי רמייה לכאורה לקדם תוכנית חדשה ללא אישור הועדה המקומית וזאת בהתבסס על "שלד" של התוכנית הר/1985/א משנת 2002.
 4. רקע קצר לגבי התוכנית הר/1985/א – כפי שעולה מן קריאת תמליל הדיונים מן ה-19/05/2002, בו נדונה תוכנית המתאר הישנה הר/1985 וגם התוכנית המפורטת הר/1985/א. הכוונה בהכנה וקידום במקביל הן תוכנית המתאר והן התוכנית המפורטת היה לקצר את הזמן ליישום התוכנית המפורטת בלי תלות בתוכנית המתאר כך שהתוכנית המפורטת אינה סותרת את תוכנית המתאר. זאת אפשר להסיק באופן ברור מעיון בסעיפים 1 ו11 בתקנון התוכנית המפורטת משנת 2002 (נספח 1) מהם עולה כי התוכנית אינה מתייחסת כלל לתוכנית הר/1985, והינה תוכנית שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים. כמובן שאין התייחסות הר/1985/ 1 שבאה במקום הר/1985 כמה שנים לאחר מכן.
 5. הבדל המהותי ביותר בין גרסת 2002 לגרסת 2010 הינו בסעיפים 1.6 ו2.1 בגרסה 2010 בו נאמר בפירוש כי תוכנית הר/1985/א הינה פירוט של תוכנית הר/1985/ 1, מצב זה לא היה יכול להיות ב2002 מן הסיבה הפשוט כי הר/1985/ 1 כלל לא הייתה קיימת!
 6. לכן המצב הקיים שהוצג בשנת 2002 שונה לחלוטין מן המצב הקיים בשנת 2010, מכאן שלא יכול להיות שמדובר באותה תוכנית.
 7. מעבר להבדל מהותי זה, קיימים שורה של הבדלים להלן חלק מהם:

32.1. שטח התוכנית ב2002 – 538.9 דונם ואילו ב2010 – 469.28 דונם.

32.2. מספרי הגושים והחלקות שונים

32.3. מטרות התוכנית שונות

32.4. בגרסה 2002 מדובר על מגורים ב' וג' ואילו בגרסה 2010 מדובר במגורים ד' וג'

32.5. אמנם רוב מספרי המגרשים בטבלאות זכויות הבניה דומים, סעיף 15- ב2002 , וסעיף 5 ב2010 אבל שטחי המגרשים שונים לחלוטין, מכאן שהחלוקה למגרשים שונה וזה מעיד כי מדובר בשתי תוכניות שונות לחלוטין.

 1. אין טעם למנות את ההבדלים הרבים בין שתי הגרסאות, באופן מובהק כל מי שמבין אפילו קצת בתכנון יבין שיש כאן שתי תוכניות שונות.

לסיכום

 1. הח"מ סבור כי ישנם ראיות לכך שהחלטת הועדה המקומית משנת 2002 אינה רלוונטית לגבי התוכנית שהוגשה לועדה המחוזית ולכן התוכנית הר/1985/א הוגשה לועדה המחוזית בחוסר סמכות.
 2. מן הראיות לעיל עולה כי מעולם הועדה המקומית לא דנה לגופה בתוכנית אשר הוגשה לועדה המחוזית, למעט עניין שינוי שם מגיש התוכנית.
 3. לפיכך, מעולם הועדה המקומית לא המליצה על התוכנית שהוגשה ולכן יש לפסול את כל החלטות והמעשים שעשתה הועדה המחוזית בקשר לתוכנית הר/1985/א.
 4. לאור התנהלותם החמורה המתוארת לעיל של צוות הועדה המקומית, יש להשעות לאלתר את מהנדסת העיר אדר' דניאלה פוסק, ואדריכלית העיר אדר' הדס נוחם, ולנקוט נגדן בהליכים משמעתיים.
 5. כמו-כן יש לנקוט בהליכים נגד אדר' נעמה מליס, ולמנוע ממנה את המשך הטיפול בתוכנית.
 6. באשר ליו"ר הועדה גב' יעל גרמן, הח"מ סבור כי גב' גרמן מעורבת במעשים אלו ומעשים אלו לא היו יכולים להתקיים ללא אישורה. גב' גרמן אינה יכולה לטעון לתום לב, מן הסיבה הפשוט שהיא זו שהובילה את הדיון בתוכנית בשנת 2002, והיא מכירה היטב את התוכנית בגרסתה משנת 2002 והייתה צריכה לדעת כי מדובר בשתי תוכניות שונות ולמנוע את השימוש הפסול בסמל התוכנית "הר/1985/א" לכן יש לנקוט בהליכים נגד גב' גרמן לרבות השעיה מתפקיד יו"ר הועדה המקומית ומחברות בוועדה המחוזית.
 7. המעשים המתוארים לעיל הינם מעבר להתנהלות בלתי תקינה בתום לב, ומעידים על בעיה חמורה ביותר בצוות הועדה המקומית הרצליה שצריכה להדליק נורה אדומה לגבי התנהלות גם לגבי תוכניות אחרות.

בברכה,

דרור עזרא

חבר מועצת העיר הרצליה

כוכב אחד2 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 מצביעים, בממוצע: 5.00 מתוך 5)
Loading...

2 תגובות ל-“חשיפה: כיצד צוות הועדה המקומית הטעה אותי לגבי תוכנית גליל-ים”

 1. מאת חדשות מפלגת הירוקים » ארכיון » פנייה ליועמ"ש נגד מינוי מהנדסת מחוז מרכז החדשה:

  […] לכאורה, את הוועדה המקומית בתוכנית גליל ים. עזרא אף פנה לפני כן ליו"ר הוועדה המחוזית גילה אורון בדרישה לבטל את התוכנית. "דניאלה פוסק לא צריכה להיות […]

 2. מאת חדשות מפלגת הירוקים » ארכיון » "תוכנית גליל ים הופקדה מבלי שאושרה בוועדה המקומית":

  […] […]

לכתוב תגובה