ארכיון הנושא 'חיים בירוק'

עיריית ת"א ירדה מהעץ: תושבים יוכלו לערער על כריתת עצים ליד ביתם

שבת, 07 לנובמבר 2009   מאת:

יועץ לכל עץ: בעקבות מחאה ממושכת של תושבי תל אביב על כריתה ועקירה של עצים ברחובותיה, גיבשה העירייה נוהל מיוחד שמגדיר כללים ברורים לטיפול בעצים. על פי הנוהל החדש, במקרה שבו עיריית תל אביב תרצה לכרות עץ שנטוע במרחב ציבורי או להעתיקו ממקומו, יהיה עליה למסור על כך הודעה מוקדמת לתושבים שמתגוררים בקרבתו, וזאת כדי שיוכלו להגיש התנגדויות לצעד.

על רקע מקרים דומים רבים שאירעו בעבר, הקים לפני כשנתיים סגן ראש העיר, פאר ויסנר מסיעת "הירוקים", ועדה שהשלימה בימים האחרונים את גיבוש הטיוטה לנוהל מקיף, שבקרוב יהיה גם מחייב.

לכתבה בהארץ לחצו כאן…

הצעה לסדר: הגבלת שימוש במפוחי עלים

יום חמישי, 18 ליוני 2009   מאת:

רקע ודברי הסבר:
השימוש במפוחי אוויר (מפוחים לאיסוף עלים) לניקוי רחובות, חצרות וגנים ציבוריים ופרטיים הולך וגובר בשנים האחרונות. השימוש במפוחים אלה גורם למטרדי רעש וזיהום אויר קשים ופוגע בציבור. החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, אוסר על גרימת רעש חזק או בלתי סביר, אולם התקנות שחוקקו מכוח חוק זה בתחילת שנות ה-90 אינן כוללות התייחסות פרטנית לרעש ולזיהום אויר הנגרם על ידי ציוד גינון מנועי בכלל ומפוחי עלים בפרט. מפגעי הרעש הנוצר ממפוחי עלים מטרידים לא רק את הציבור הישראלי; החל משנות ה-70 מנסות מדינות שונות ברחבי העולם לפעול למניעת מטרדי הרעש שמקורם בציוד גינון מנועי, הן על ידי פיתוח ציוד שקט יותר והן באמצעות חקיקה מחמירה.

המלצות לטיפול:
במקביל לקידום חקיקה בתחום זה, מומלץ כבר עכשיו לגופים המפעילים קבלני גינון לשלב תנאים מגבילים במכרזים, ולדרוש מקבלני הגינון שימוש בציוד מודרני המבטיח רמות מופחתות של רעש בעת הפעלתו. להלן כמה אפשרויות:

 • שואבים חשמליים – שואבים אלו רועשים פחות ושואבים את הלכלוך במקום לפזר אותו לכל כיוון ולכן רצויים יותר לשימוש. המגבלות לשימוש בהם הן התלות בחיבור לחשמל והספק נמוך יחסית, ולפיכך הם אינם מתאימים לכל יישום.
 • מפוחים המונעים בדלק (מפוח יד ומפוח גב) – רמת הרעש הבוקע מהם תלויה בנפח המנוע (בסמ"ק) ובדגם. ניתן להשוות בין הדגמים השונים באמצעות בדיקת הנתון הטכני הבא (שאותו ניתן לקבל מספק המכשיר): מפלס הרעש (Sound Pressure Level) הנמדד במרחק של 15 מ'. נכון להיום, רמת הרעש של רוב המפוחים המיובאים ארצה נעה בטווח של 67-75 dBA. בשנה האחרונה מיובאים גם מפוחים חדשים, שקטים יותר, שרמת הרעש שלהם במרחק של 15 מ' היא 64 dBA בלבד. יש לציין כי מחיר המפוח השקט גבוה ממחיר המפוח הרגיל בכ-20%.

אמצעים נוספים למניעת מפגעי רעש:

 • איסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים רועשים באזורי מגורים.
 • שימוש באמצעים חלופיים – מגרפות ומטאטאים, במקומות רגישים במיוחד.
 • שימוש בשואבי עלים חשמליים במקומות המאפשרים חיבור לחשמל (בתי ספר, חצרות בתים פרטיים).
 • הגבלת שעות מותרות להפעלת מפוחי עלים: איסור הפעלתם בין 19:00 ו-7:00 בבוקר, בשעות המנוחה – 16:00-14:00 ובימי המנוחה.
 • קביעת מפלסי הרעש המותרים למפוחי עלים כ- dBA 70-64 (במרחק של 15 מ' מהמפוח), והחמרת הדרישות במשך חמש השנים הבאות – הורדה הדרגתית ברמת הרעש המותרת מ-70 dBA ל-65 dBA.
 • שילוב תנאים במכרזי הקבלנים, כמו דרישה להציג את רמת הרעש הנפלט מהמפוח (כתוצאה של בדיקת רעש למפוחים ישנים או כנתוני היצרן למפוחים החדשים); הוספת נקודות זכות לקבלני גינון שמשתמשים במפוחים שקטים יותר (אך יקרים יותר), שרמת הרעש המופקת מהם אינה עולה על dBA 64. נקיטה באמצעים אלה תביא לשיפור איכות החיים של התושבים.

יש לציין כי הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו אימצה את מרבית ההמלצות ואף החליטה להחמיר בנושא רעש מחצרות בתי ספר – מפלס הרעש לא יעלה על dBA 65 במרחק 15 מ' מהמפוח.

זיהום האוויר הנגרם עקב שימוש במפוחי עלים נחלק לשני סוגים:

פליטת מזהמים ממפוחים המונעים בדלק – בתהליך שרפת הדלק נפלטים לאוויר מזהמים שונים הכוללים פחמימנים, ובכלל זה בנזן ו- 1,3בוטדיאן, אלדהידים ופחמימנים אחרים הידועים כחומרים מסרטנים או רעילים לאדם, וכיוצרי אוזון קרקעי. בנוסף נפלטים לאוויר מזהמים כמו פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחומר חלקיקי.

פליטת חלקיקים – פעולת המפוח מייצרת חומר חלקיקי המרחף למרחק רב. חלקיקים אלה עלולים להכיל בנוסף לאבק גם צואת בעלי חיים, כימיקלים ופסולת רחוב, עופרת ופחמימנים, וכן מזהמים שונים ממקורות תחבורתיים, שיש להם פוטנציאל גבוה לפגיעה בבריאות. עם אלה נמנים חלקיקים הנפלטים ממנועי דיזל, שמוגדרים כחומר מסרטן, וחלקיקים שמקורם בבלייה של צמיגי רכב.

המסגרת החוקית:סעיף 4 לחוק למניעת מפגעים התשכ"א-1961 קובע איסור על גרימת זיהום חזק או בלתי סביר של האוויר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים. על פי התקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב-1992, שתוקנו מכוח החוק למניעת מפגעים, זיהום אוויר חזק או בלתי סביר מוגדר כהימצאות חומר חלקיקי מרחף באוויר בריכוז תלת-שעתי ממוצע העולה על 0.300 מיליגרם/מ"ק, וריכוז אבק שוקע של 20 טון/קמ"ר במדידה במהלך 30 ימים.

בדרך כלל לא מפעילים מפוחי עלים לאורך שלוש שעות על פני מקום אחד. לפיכך מתעורר קושי רב בניטור חלקיקים למשך הזמן הנדרש בתקנות (למשך שלוש שעות), והוכחת זיהום אוויר כאמור בתקנות הופכת למעשה לבלתי אפשרית.

המלצות המשרד להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר הנגרם משימוש במפוחי עלים:

 • ככלל יש להעדיף דרכים חלופיות לניקוי מדרכות וכבישים, כגון שימוש במטאטאים או בציוד ידני או ציוד מכני אחר.
 • מפוח לא יופעל באזורי מגורים בשטחים חוליים או במקומות שבהם אין מדרכה או כביש סלול.
 • עבודת המפוח תופסק או תוסט בכל מקרה שבו האבק עלול לפגוע בעוברי אורח.
 • בצמוד למפוחים יעבוד רכב טיאוט מכני שינקה מידית את הלכלוך המוסט לכביש.
 • המפוחים יופנו לעבר הכביש ולא לכיוון הולכי הרגל.

הגבלת שימוש במפוחים על ידי יוזמות חקיקה:

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החליטה בחודש אוקטובר האחרון להמליץ לרשויות המקומיות בישראל להפסיק לאלתר את השימוש במפוחי אוויר מרעישים ומזהמים. חברי הוועדה אמרו כי במידה והמלצתם לא תיושם במכרזי הניקיון העירוניים בשנת התקציב הבאה, תיזום הוועדה חוק שיאסור כליל על השימוש במפוחים במגזר הציבורי, ויגביל את השימוש בהם גם במגזר הפרטי.

מה נעשה עד כה בהרצליה:

באוקטובר 2007 הוחלפה חברת הניקיון בעיר, חברת החדשה הניקיון החל לנקות רחובות העיר במפוחים, אלינו ואל העירייה הגיעו זרם אדיר של תלונות מן התושבים בנושא.

לאחר פניות הירוקים, השיבה לנו ראש העירייה בסוף 2007 כי המפוחים ימשכו לשמש את העירייה לניקוי הרחובות, בחודש מאי 2008 הודיע העירייה כי היא מפחיתה את שימוש במפוחים.

במשך שנת 2008 ותחילת 2009 המשכנו לקבל פניות של תושבים על כך שהעירייה ממשיכה לעשות שימוש במפוחים ברחובות העיר, זאת בניגוד להצהרה שיצמצם השימוש במפוחים.

לפיכך מוצע להביא בפני מועצת העיר את נוסח הצעת ההחלטה הבאה :

א. עיריית הרצליה תכריז על היותה העיר הראשונה בארץ שתפעל לאיסור השימוש הגורף במפוחים.

ב. העירייה תאסור לאלתר על קבלנים שעובדים מטעמה להשתמש במפוחים לניקוי רחובות העיר ובקרבת בתי התושבים.

ג. האיסור על התושבים בעיר יחל מרגע שיאושר חוק עזר עירוני האוסר את השימוש במפוחים. עיריית הרצליה תנסח חוק עזר עירוני ברוח זו, אשר יוגש לעיון חברי מועצת העיר לקראת ישיבת המועצה הבאה ויובא לאישור מועצת העיר בישיבת המועצה שתתקיים בחודש יולי 2009.

ד. עד מועד אישור חוק העזר העירוני על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים תפעל העירייה ליצירת נוהל עירוני מחייב ומיידי המגביל מאד את השימוש במפוחים ברוח הנוהל שקיים בתל אביב. המגבלות יכללו אכיפה מצד אגף איכות הסביבה הן כלפי גננים עירוניים והן כלפי גננים פרטיים.

ה. הנוהל המחמיר החדש ינוסח וייכנס לתוקפו תוך חודש ימים ממועד הדיון בהצעה זו.

לתמליל הדיון לחצו כאן… (עמוד 23)

הירוקים נגד בריכות השחייה הפרטיות בהרצליה פיתוח

יום שישי, 29 למאי 2009   מאת:

בעקבות המשבר במשק המים דורש נציג הירוקים במועצת הרצליה, דרור עזרא, להפסיק מתן היתרי בנייה לבריכות שחייה פרטיות

במכתב שהעביר עזרא לראש העירייה יעל גרמן הוא טוען כי לפי בדיקה שערך עם משפטנים העירייה יכולה לסרב לתת היתר במקרים יוצאי דופן. "אם יש מקרה יוצא דופן אזי הפחתת השימוש הבזבזני במים הוא המקרה המובהק שיש לעשות שימוש בסמכות זו", מציין עזרא ומוסיף: "לדעתי במצב הדברים כיום, כאשר העירייה מייבשת גינות ציבורית מחד אבל מאידך מאשרת עשרות בריכות שחיה פרטית מדי חודש הינה עוולה ציבורית שאסור לה שתתקיים.

לכתבה בNRG לחצו כאן…
לכתבה בYNET לחצו כאן…
לכתבה בלוקאל לחצו כאן…

כתבה על המפוחים המזהמים הערוץ 2

יום שישי, 05 לספטמבר 2008   מאת:

כמעט בכל עיר בארץ אימצו את הפטנט הקל לנקות את הרחובות: מפוחים שמעיפים את העלים והלכלוכים. אז עלים אולי אין, אבל המפוחים האלה גורמים לאבק שמסכן את הבריאות ולרעש ברמות גבוהות בהרבה מהמותר

לכתבה לחצו כאן

מעומד הירוקים למועצת העיר ת"א רפי קישון בערוץ 10

יום חמישי, 04 לספטמבר 2008   מאת:

לצפיה בראיון בתוכנית על הבוקר בעורץ לחצו כאן… 

תאמינו יש חברות ואהבה

שבת, 02 לאוגוסט 2008   מאת:

תעבירו לחברים

תושבי תל אביב שותפים לאכיפת חוקי העישון במקומות ציבוריים

יום שלישי, 17 ליוני 2008   מאת:

תושבי המדינה מודעים מזה כשמונה חודשים לחוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים, מתוך הבנה וידיעה כי העישון הפאסיבי גורר אי נעימות בקרב קהלים רבים. אין עוררין על כי אדם יכול לעשן  באוויר הפתוח או בדלת אמותיו אך אל לו להפריע לזולת ובעיקר לא להפריע במקום סגור ללא אוורור מתאים.

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים (פאבים, בתי קפה וכו') נאכף עד לאחרונה בשתי שיטות עיקריות:

 1. קנסות גבוהים לבעלי עסקים המפרים את החוק, באמצעות ביקורים אקראיים בבתי עסק על ידי פקחי העירייה.

2. דיווחים על מקומות בילוי בהם מעשנים למוקד 106 של העירייה או בטופסי דיווח המגיעים לחברת המועצה הדס שכנאי (מפלגת הירוקים) שמעבירה אותם למחלקת הפיקוח העירונית. כל מקום שמתקבלת לגביו תלונה, נבדק יעל ידי מחלקת הפיקוח העירונית בתוך 7 ימים.

התברר, כי בחלק גדול מן המקרים, פיקוח המגיע בצורה מסודרת לבית העסק לא מצליח להוכיח כי העסק אכן הפר את החוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים.

במקביל ממשיכים להגיע דיווחים מאזרחים כועסים על כי החוק לא נאכף.

על מנת להתגבר על הפער בין הדיווחים ובין הביקורים של הפקחים, הוחלט בהתייעצות עם חברת מועצת העיר הדס שכנאי (המהווה פה לאזרחים רבים החשים מצוקה), גורמי האכיפה בעירייה והמחלקת המשפטית, כי אזרח ששהה במקום בו הפרו את חוק העישון, יוכל למלא טופס בו הוא מציין את פרטי האירוע ופרטיו המלאים.

במידה ויתקבל טופס בעירייה עם פרטים מלאים של האזרח, העירייה תוציא דוח ברירת קנס לאותו בית העסק. במידה והוא יחליט לא לשלם את הקנס המגיע עד 5000 ₪, ויחליט לפנות לבית המשפט, האזרח צפוי להעיד במשפט!!

את הטפסים ניתן להוריד באתר האגודה למלחמה בסרטן, עמותת אוויר נקי ובאתר האינטרנט של מפלגת הירוקים.

שכנאי מבטיחה כי כל תלונה תיבדק לגופה וישלח פיקוח לבית העסק. במקרה הצורך, וכאשר יתקבל טופס דיווח עם פרטים מלאים , תישקל הגשת בברית קנס, שיכולה להגיע אף לבית המשפט.

להורדת הטופס לחצו כאן…

כשרמת גן תהפוך לוונציה

יום חמישי, 12 ליוני 2008   מאת:

אבי ליליאן, חבר מפלגת הירוקים ברמת גן, מזכיר: אמנם ביקורו של אל גור בישראל נגמר מזמן, אבל משנתו חייבת להישאר

לכתבה  המלאה לחצו כאן

הצגת הכדורגל הכי ירוקה באירופה

יום שלישי, 10 ליוני 2008   מאת:

טורניר היורו שנפתח בסוף שבוע האחרון, בהחלט יכול להיקרא כטורניר הכדורגל הירוק הראשון, הערים המארחות עשו מאמץ גדול כך שהפעילות תהיה ידידותית לסביבה.

למשל: בעיר אינסברוק באוסטריה שמארחת את הבית של ספרד ורוסיה ינתנו כרטיסים ותגים שניתן יהיה למחזר אותם ,בווינה העבירו את האצטדיון לתקן ירוק מתקדם שמפחית גזי חממה והגדילה לעשות העיר ברן בשוויץ שמארחת את הבית של צרפת ואיטליה, אשר בנתה אצטדיון ירוק חדש במיוחד ליורו, על גג אצטדיון הותקנו כ8000 פאנלים סולארים שמייצרים 1100 מגה וואט חשמל בשנה שזה אומר פחות 630 טון גזי חממה.
ברן לא הסתפקה בזה. היא אף הכינה מערכת תחבורה ירוקה לאוהדים הכוללת מערכת להשכרת למאות זוגות אופניים.

ההכנות האלו וחשיבה הירוקה אפילו על הפרטים הקטנים היא לא גחמה של רגע, אלא פרי תכנון של שנים של כל הגורמים.
כחובב כדורגל אין לי אלא רק להתקנא במאמץ שנעשה בשוויץ ואוסטריה בנושא הירוק, אנו יכולים בהחלט ללמוד וליישם חלק מן הדברים גם כאן.

למשל היום גם בפתח-תקווה וגם בנתניה נבנים אצטדיונים חדשים, למה לא להוסיף לאצטדיונים האלו גג סולארי? אצטדיונים אחרים כמו בהרצליה ובאר שבע זקוקים לשיפוץ למה לא להוסיף גם להם גגות סולאריים? בשיתוף פעולה בין המועצה להסדרים בטוטו והרשויות המקומיות.

גג סולארי יכול להחזיר את השקעה עליו תוך חמש שש שנים, השאלה כאן היא כמה ההנהגה של הטוטו וכמה ראשי הערים שבהם מדובר רוצים ומבינים שכדורגל יכול להיות גורם לקירוב הציבור לנושא הירוק.
גם בעולם וגם בישראל אני משוכנע שמגרש הדשא הירוק יכול להיות נקודת התחלה טובה נוספת להעלאת המודעות לנושא הירוק.

תל אביב לא תפסיק את השימוש במפוחים

יום שני, 02 ליוני 2008   מאת:

בדיון מועצת העיר נדחתה ההצעה לחדול לחלוטין משימוש במפוחי עלים והוחלט לצמצם את השימוש לרחובות הראשיים בלבד. ראש העיר בין המתנגדים להצעה

"עיריית תל-אביב יפו שוב פעם פועלת בחלל ריק ללא התחשבות בתושבי העיר ותוך הפקרת בריאות התושבים", חרצה שכנאי לאחר ההצבעה.

לכתבה  המלאה  לחצו  כאן